"Көне түркі әдебиеті туралы зерттеулер". Классикалық зерттеулер 6-том